GlossariTecnologia 1 ESOGlossari
 
  A
Acer

Aliatge de ferro i carboni. El contingut de carboni en l'acer oscil.la entre el 0,5 % i el 2,5 %. És un material magnètic, dur, tenaç, molt resistent i plàstic, encara que propens a la corrosió.
Acumulador

Generador de corrent continu que es pot recarregar.
Aigua potable

Aigua apta per al consum humà i per a l'elaboració d'aliments perquè té un grau de puresa química i microbiològica suficient.
Aigües residuals domèstiques

Aigua que arrossega residus diversos generats pel metabolisme humà i les activitats domèstiques.
Ajustar

Donar a una peça les dimensions definitives de la manera més exacta possible.
Àlgebra de Boole

Conjunt de lleis i postulats que permeten fer operacions lògiques amb les variables binàries.
Aliatge

Mescla homogènia de dos o més metalls o bé de metalls amb substàncies no metàl.liques, preparada generalment per fusió conjunta dels components i dissolució de l'un en l'altre un cop fosos.
Alicates

Eina que serveix per subjectar peces de petites dimensions o per doblegar i donar forma a certs materials, com ara el filferro, la làmina metàl.lica, etc.
Alternador

Màquina elèctrica rotativa que genera corrents alterns.
Alumini

Metall de color platejat i lluent; de baixa densitat, dúctil i mal.leable, conductor elèctric i tèrmic i resistent a la corrosió. És el metall més abundant a l'escorça terrestre. No és gaire resistent als esforços mecànics.
Amperímetre

Aparell per mesurar la intensitat de corrent elèctric.
Aparell de comandament

Operador elèctric que serveix per governar o controlar els circuits.
Aparell sanitari

Element que facilita la higiene personal i les tasques de neteja amb les condicions higièniques i sanitàries adequades.
Arqueta sifonal

Punt de connexió de la xarxa de sanejament amb la claveguera i que serveix de tancament hidràulic i impedeix que les pudors entrin a les cases pels desguassos.
Arxiu o fitxer de dades

Arxiu informàtic que conté una estructura de dades relacionades entre si, i que es troba en la memòria secundària. Pot contenir textos, imatges, fórmules, etc.
Autòmat programable o PLC

És un equip electrònic, programable amb llenguatges específics, dissenyat per controlar processos industrials.
Avantatge mecànic

Mesura que relaciona la resistència que pot contrarestar una màquina simple amb la força que cal aplicar-hi.
 
  B
Baixant

Canonada vertical que recull les aigües de derivacions, vàters i teulades.
Barrina

Eina que serveix per fer petits forats a la fusta i altres materials tous així com per iniciar el forat per on ha de passar un vis, tot de forma manual.
Base de dades

Conjunt de dades, organitzades i relacionades entre si, que tenen com a objectiu fonamental facilitar el tractament de la informació de manera sistemàtica, fàcil i ràpida.
Bé de producció

Bé econòmic que ha estat utilitzat com a matèria primera per una indústria i ha estat transformat en un altre producte. Les totxanes en són un exemple.
Biga

Peça resistent, generalment de forma prismàtica i massissa o constituïda per un o més perfils, més llarga que ampla, que serveix per suportar càrregues.
Biomassa

Conjunt de residus orgànics d'origen vegetal o animal.
Bit

Unitat mínima de mesura del contingut informatiu d'un missatge transmès per un sistema informàtic o un sistema de telecomunicacions, equivalent a triar una possibilitat del sistema entre dues, 0 o 1.
Bus

Cable encarregat de comunicar i intercanviar la informació entre els diferents dispositius informàtics.
 
  C
Cabal

Volum d'aigua que transporta un corrent d'aigua determinat en la unitat de temps. La seva unitat és el metre cúbic per segon.
Caragol amb femella

Caragol en què la cabota es fa giravoltar perquè entri dins la femella.
Caragol de banc

Eina que permet subjectar materials i peces per treballar-les.
Caragol de ganxo

Caragol amb cabota acabada en angle recte.
Carpeta informàtica

És una zona de la memòria externa que pot contenir arxius o altres carpetes. Permet organitzar tots els arxius continguts en un disc.
Carreu

Construcció feta amb pedres tallades en blocs regulars de forma prismàtica que es col.loquen formant fileres horitzontals i que estan unides amb argila o morter.
Cel.lulosa

Glúcid macromolecular que és el constituent principal de les parets dels vegetals i que aporta energia.
Central elèctrica

Instal.lació que transforma l'energia que procedeix d'altres fonts en energia elèctrica.
Central hidroelèctrica

Central que utilitza l'energia potencial gravitatòria que té l'aigua emmagatzemada en els embassaments per obtenir energia elèctrica.
Central nuclear

Central que utilitza les reaccions nuclears de fissió per produir energia elèctrica.
Ceràmica

Argila purificada, humida i moldejada, que s'asseca i/o escalfa en un forn, on s'endureix.
Clavetejat

Tècnica emprada per fer les unions clavades.
Codi

Conjunt de símbols que representen la informació.
Codi màquina

Llenguatge informàtic més proper al maquinari i que codifica les instruccions i les dades en agrupacions de 0 i 1.
Commutador

Aparell de comandament que té tres borns de connexió una entrada i dues sortides. Permet tancar o obrir un circuit elèctric des de dos punts diferents.
Compàs

Instrument de dues branques o cames articulades per a traçar arcs de circumferència i prendre distàncies.
Condensador

És un component que serveix per emmagatzemar temporalment càrregues elèctriques sobre una superfície relativament petita.
Conductivitat elèctrica

És la propietat dels materials de deixar passar el corrent elèctric a través seu.
Conductivitat tèrmica

Facilitat amb què una substància permet el pas de la calor.
Conductor elèctric

Cable que enllaça els diferents elements el circuit per portar el corrent fins als receptors. Són de coure i estan aïllats amb un recobriment de material plàstic.
Conductor tèrmic

Material que transmet fàcilment la calor.
Corrent altern

Corrent en què el moviment de les càrregues canvia de valor i de sentit periòdicament.
Corrent continu

Corrent elèctric que es desplaça pel circuit sempre en el mateix sentit. El sentit convencional del corrent continu és del pol positiu al negatiu.
Corrent elèctric

Circulació de càrregues, en concret d'electrons, a través d'un material conductor.
Coure

Metall de color vermell, molt brillant, i el millor conductor de la calor i l'electricitat, després de la plata.
Croquis

Dibuix fet a mà alçada seguint unes normes bàsiques.
 
  D
Deixalleria

Instal.lació que permet fer la recollida selectiva dels productes i materials per als quals no hi ha contenidors específics al carrer ni un sistema de recollida a domicili, com ara piles, mobles vells, oli, etc.
Densitat

Característica de la matèria que relaciona la massa d'un material amb el volum que ocupa. En el SI s'expressa en kg per metre cúbic.
Derivació

Canonada horitzontal que connecta els aparells sanitaris amb els baixants.
Dilatació

Fenomen que es produeix quan el volum d'un cos augmenta sense variar-ne la massa, com a conseqüència d'un augment de la temperatura.
Dinamòmetre

Aparell per mesurar forces.
Díode

Components electrònics actius que permeten el pas del corrent en un únic sentit.
Doblar

Ajuntar dos o més filaments de manera que quedin paral.lels.
Ductilitat

Capacitat de deformació plàstica que permet a una substància ser estirada en forma de filferro.
Duresa

Propietat dels materials sòlids que indica la resistència que oposen a ésser ratllats per altres sòlids.
 
  E
Elasticitat

Propietat dels cossos que es deformen quan s'hi apliquen forces.
Elastòmer

Plàstic que té un comportament elàstic. Per exemple, són elastòrmers el poliuretà, el neoprè, etc.
Electró

Partícula subatòmica amb la mateixa càrrega que els protons però de signe negatiu i massa molt petita, negligible si es compara amb la del protó.
Electroimant

És un imant artificial temporal, ja que només actua com a imant quan hi circula el corrent elèctric. Està format per una bobina i un nucli de ferro.
Electromagnetisme

És la ciència que estudia la relació entre el corrent elèctric i els camps magnètics.
Encenalls

Restes que es desprenen quan es llima fusta.
Energia eòlica

Energia que prové de l'aprofitament de l'energia cinètica de l'aire.
Energia geotèrmica

Energia que prové de l'interior de la Terra, com a conseqüència de les altes temperatures en què es troba el seu nucli.
Energia mareomotriu

Energia renovable que es manifesta en forma de variacions del nivell del mar provocades per les marees.
Energia renovable

Forma d'energia el subministrament de la qual és continuat i indefinit a escala humana. Són energies renovables l'energia solar, la de la biomassa, l'eòlica, la hidràulica, la de les marees i la geotèrmica.
Enganxada

Tècnica emprada per fer les unions amb adhesius.
Esbós

Dibuix fet a mà alçada sense seguir cap pauta.
Esforç de compressió

Efecte que es produeix quan les forces que actuen sobre un objecte van en la mateixa direcció però són oposades i tendeixen a aixafar-lo o escurçar-lo.
Esforç de tracció

Efecte que es produeix quan dues forces de sentit contrari actuen sobre un cos i tendeixen a estirar-lo o allargar-lo.
Espectre electromagnètic

Conjunt de tots els tipus d'ones electromagnètiques que existeixen.
Esquema elèctric

Representació gràfica del circuit, en la qual es mostren les connexions dels diferents elements representats per símbols.
 
  F
Factors de producció industrial

Tots aquells elements que necessita una indústria per poder funcionar.
Fax o facsímil

Sistema per transmetre qualsevol tipus de document imprès a través de la línia telefònica i que, alhora, pot ser rebut de manera impresa en el terminal receptor.
Ferritja

Fragments de material que es desprenen al llimar, serrar o trepar un metall.
Flexiblilitat

És la propietat que tenen els materials de doblegar-se fàcilment.
Força

Tota causa capaç de produir canvis en l'estat de moviment dels cossos, és a dir, capaç de produir variacions en la seva velocitat, o bé, deformacions. La força es mesura en el SI en newtons (N).
Formigó

Ciment barrejat amb grava, sorra i aigua.
Fragilitat

Propietat contrària a la tenacitat. El vidre, per exemple, és un material fràgil perquè es trenca fàcilment.
FTP o transmissió de fitxers

Sigles de File Transfer Protocol (protocol de transferència de fitxers). Programa informàtic que permet accedir a ordinadors servidors remots i enviar-hi fitxers o recuperar-los del seu disc dur.
Full de càlcul

Aplicació informàtica que permet de realitzar múltiples càlculs (matemàtics, estadístics, tècnics i financers) amb les diferents dades introduïdes, particularment les de tipus numèric, i fer-ne la representació gràfica.
 
  G
Galteres protectores

Dues peces de material tou en forma de L que es col.loquen entre la peça i les boques del cargol per evitar que la superfície de la peça que es subjecta es faci malbé.
Ganga

Part del mineral no aprofitable, per exemple, perquè no conté metall.
Gasodomèstics

Aparells que aprofiten, fonamentalment, la calor generada en la combustió del gas per dur a terme activitats com ara la cocció dels aliments, la calefacció, etc.
Generador

Aparell que aporta contínuament energia a les càrregues elèctriques d'un material conductor.
Gràfic

En un full de càlcul, és una representació en una imatge o dibuix de les dades seleccionades.
Gres

Roca sedimentària detrítica que s'origina a partir de sorres i té un tacte molt aspre.
Grup de discussió o news group

És un servei que permet fer preguntes i aportacions sobre diferents temes i penjar-los en un tauler virtual que podrà ser llegit per altres usuaris interessats en el tema.
 
  H
Higroscòpic, material

Material que absorbeix ràpidament la humitat atmosfèrica.
HTML

És un llenguatge de programació informàtic específic que permet transmetre informació a través de la xarxa amb una quantitat mínima de dades annexes.
 
  I
Imant

Objecte que té propietats magnètiques.
Inducció electromagnètica

Fenomen pel qual tot camp magnètic variable en el temps indueix un corrent elèctric en qualsevol circuit elèctric tancat situat en el si del camp magnètic variable.
Indústria

Activitat mitjançant la qual es realitza la producció de béns econòmics a través dels processos de transformació de matèries primeres o de béns de producció.
Indústria energètica

Indústria que es dedica a obtenir i transformar energia. Les centrals elèctriques en són un exemple.
Indústria pesant

Indústria que es dedica a obtenir béns de producció, és a dir, béns no destinats directament al consum, sinó a ser utilitzats com a primeres matèries per altres indústries.
Injecció de plàstics

Mètode de conformació de plàstics.
Injecció electrònica

Dispositiu que subministra en cada moment la quantitat justa de carburant al motor en funció de la potència que necessita el motor. Els injectors són controlats per un circuit electrònic.
Intensitat elèctrica

És el nombre de càrregues elèctriques que travessa el circuit per unitat de temps. Es mesura en ampers.
Internet

És una xarxa de comunicacions que posa en contacte milions de sistemes informàtics, repartits per tot el planeta.
 
  L
LED

Sigles de Light Emiting Diode.
Component electrònic que emet llum quan és travessat per un corrent elèctric.
Llima

Eina que té tota la superfície coberta de petites dents o estries i que, mitjançant la fricció, arrenca petites partícules dels materials.
 
  M
Maçoneria

Construcció feta amb pedres de formes irregulars i unides amb argila o morter.
Mal.leabilitat

Capacitat plàstica que permet a una substància ser laminada o estirada en làmines primes.
Maó massís o totxo

Peça prismàtica massissa i molt resistent però alhora molt pesant feta de ceràmica i que es fa servir sobretot per fer parets de càrrega.
Màquina de vapor

Motor tèrmic de combustió externa format, bàsicament, per la caldera, el cilindre amb distribuïdor i el regulador. El vapor produït en cremar combustible a la caldera fa bellugar el motor.
Màquina operativa

Màquina que actua sobre la matèria, modificant-ne la forma, les dimensions, etc., com ara les eines.
Màquina simple

És un dispositiu senzill, generalment format per un sol element, que ens permet multiplicar forces.
Material aïllant

Material que presenta una gran dificultat per permetre el desplaçament de càrregues elèctriques, perquè té un valor molt gran de la resistència.
Material conductor

Material que deixa passar el corrent elèctric amb facilitat.
Memòria informàtica

És el conjunt de documents que descriuen el procés tecnològic seguit.
Mena

Part comercialment útil del conjunt de minerals que formen un jaciment.
Metal.lúrgia

Conjunt de tècniques i procediments d'obtenció, transformació i elaboració dels metalls.
Metall

Material de brillantor característica que condueix bé la calor i l'electricitat. Alguns tenen densitat elevada, són durs, es poden deformar i solen tenir punts d'ebullició elevats, i tots són sòlids excepte el mercuri.
Metall pur

Metall format per un sol element químic.
Mòdem

Aparell que possibilita la connexió del nostre ordinador amb el servidor a través de la línia telefònica.
Morter

Ciment barrejat amb sorra i aigua.
Mosaic

Rajola vidrada i decorada amb dibuixos acolorits.
 
  N
Neutró

Partícula subatòmica sense càrrega i una massa aproximadament igual que la del protó.
Normes de seguretat

Són les instruccions que cal seguir per evitar accidents.
 
  O
Oleohidràulica

Tècnica que fa servir oli mineral com a agent de transmissió. Se sol utilitzar en màquines que han de subministrar forces considerables, com ara excavadores, robots, etc.
Ones electromagnètiques

Vibracions o oscil.lacions periòdiques que tenen un component elèctric i un altre de magnètic. Són el canal a través del qual podem transmetre informació a distància sense la necessitat de la connexió amb cable.
Operació lògica

Operació feta amb variables binàries.
 
  P
Palanca

Barra rígida recolzada en un punt de suport o fulcre al voltant del qual pot girar. Hi ha diferents tipus de palanques segons la posició del punt de suport respecte a les forces: de primer, de segon i de tercer gènere.
Peu de rei

Instrument que serveix per mesurar longituds curtes amb un certs grau de precisió, molt útil per mesurar diàmetres exteriors i interiors, així com gruixos i fondàries. Pot arribar a apreciar fins a mitja dècima de mil.límetre.
Picat

Conjunt de dents o estries que cobreixen tota la superfície de la llima.
Pilar

Suport vertical, considerablement més alt que ample, de forma prismàtica i massís o bé constituït per un o més perfils. Suporten esforços de compressió, atès que sobre ells descansen algunes càrregues, com ara les bigues.
Pla inclinat

Superfície plana amb un extrem elevat a una certa alçada i que serveix per pujar i baixar càrregues quan no és possible fer-ho verticalment.
Placa principal o placa mare

Superfície plana sobre la qual es munten els circuits integrats i es connecten les targetes de control dels perifèrics.
Plànol

Representació gràfica i a escala de totes les parts que integren una obra arquitectònica o edifici.
Planta de coberta

Plànol que representa la teulada o el terrat i en determina els pendents, els elements constructius (xemeneies, badalots, etc.) i els materials.
Plàstic

Material orgànic format per polímers que contenen fonamentalment cinc elements (carboni, hidrogen, oxigen, nitrogen i sofre) units per enllaços covalents, que en calent pot ser emmotllat i que manté la forma quan s'ha refredat.
Plasticitat

És la propietat que tenen els materials de deformar-se permanentment, sense arribar a trencar-se.
Pluja àcida

Fenomen pel qual les substàncies presents en els fums emesos a l'atmosfera es dissolen en l'aigua de la pluja.
Poliplast

Combinació de politges que redueix la força que hem de fer per elevar un determinat pes.
Polir

Deixar amb un acabat llis i fi les superfícies ajustades de la peça.
Portes lògiques

Dispositius que efectuen directament les diferents funcions o operacions lògiques.
Potència

Treball efectuat en la unitat de temps. També pot ser la capacitat que té un receptor elèctric de realitzar la seva funció més intensament i/o amb més rapidesa. La unitat de la potència en el SI és el watt (W).
Procés de transformació

Procés al qual se sotmeten les matèries primeres perquè adquireixin propietats que les facin utilitzables.
Processador de textos

Programa que serveix per a escriure, imprimir i emmagatzemar documents.
Producte siderúrgic

Metall que té el ferro com a principal component.
Productivitat

És la relació que hi ha entre la quantitat de productes elaborats i els recursos (natural, capital i treball) que es fan servir en la seva fabricació.
Programari o software

És la part lògica del sistema informàtic, és a dir, el conjunt de programes que controlen el maquinari i el fan funcionar.
Protó

Partícula subatòmica de càrrega positiva situada al nucli de l'àtom.
Punt de fusió

Temperatura en la qual un sòlid es converteix en líquid.
 
  R
Rajola

Peça massissa i prima, amb forma de làmina normalment rectangular o quadrada, que es fa servir, vidrada o sense vidrar, per al revestiment de parets o paviments.
Rang

Conjunt de cel.les seleccionades sobre les quals apliquem una operació de qualsevol tipus.
Reacció nuclear

Transformació que es produeix en el nucli d'un o més àtoms, de forma que es converteixen en nuclis d'altres elements diferents.
Rebladura

Tècnica emprada per fer unions reblades.
Rebut

Document mercantil que justifica un pagament i indica les dades corresponents a les persones o empreses que intervenen: la que fa el pagament i la que cobra.
Receptor elèctric

Aparell que funciona amb energia elèctrica: làmpades, rentadores, ordinadors, etc.
Refractari

Tipus de ceràmica especialment resistent a les altes temperatures i es destina a la construcció de llars de foc i barbacoes.
Regulador de pressió

Aparell que té la funció de subministrar el combustible a una pressió baixa i constant.
Relació de transmissió

Relació entre la freqüència de rotació de la roda conduïda i la conductora, o el que és el mateix, el nombre de voltes que dóna la conduïda per cada una que fa la motriu.
Relé

Dispositiu proveït d'uns contactes mòbils i d'una bobina, que obre i tanca un circuit elèctric per mitjà d'un circuit auxiliar de petita potència que actua sobre la bobina.
Rendiment

Quocient entre la potència útil i la potència total.
Resistència

Capacitat que té un material de resistir forces sense deformar-se excessivament ni trencar-se.
Resistència elèctrica

Oposició que presenta un material a la circulació de les càrregues elèctriques pel seu interior. La unitat de resistència en el SI és l'ohm.
Resistor

Component passiu que ofereix una determinada resistència al pas del corrent elèctric i que es fa servir, sobretot, per limitar la intensitat del corrent elèctric en un punt determinar del circuit o per dividir el valor total de la tensió.
Rigidesa

És la propietat que tenen els materials de no doblegar-se fàcilment.
 
  S
Sector secundari

Sector productiu comprès bàsicament per les indústries, que és on les matèries primeres es transformen en productes.
Senyal analògic

Magnitud que pot adoptar infinites posicions (estats) entre dos valors extrems.
Senyal binari

Variable que només pot tenir, exclusivament, dos valors, que corresponen a dos estats distints i exclusius.
Senyal digital

Magnitud que varia de manera discontínua, per nivells o esglaons.
Serra

Màquina eina destinada a tallar perfils metàl.lics. Poden ser de vaivé, de cinta i circulars.
Serra de vogir manual

Serra que serveix per fer talls resseguint un contorn recte, corbat o irregular en materials prims, com ara fulloles.
Siderúrgia

Conjunt de tècniques i procediments que permeten l'extracció del ferro i l'elaboració dels seus derivats.
Sistema analògic

Sistema que treballa amb senyals continus o analògics, en els quals, en un interval concret de senyal, la informació pot adquirir infinits valors. Per exemple, la temperatura, la pressió, la velocitat, etc.
Sistema automàtic

Sistema ideat perquè una màquina o un procés faci les seves funcions reduint la intervenció humana, tant física com mental.
Sistema de fabricació

Conjunt de tècniques i operacions destinades a la transformació de materials mitjançant processos tecnològics.
Sistema de numeració

Conjunt de símbols i regles emprats per representar quantitats o dades numèriques.
Sistema digital

Sistema que treballa amb senyals discontinus o digitals.
Sobrecàrrega elèctrica

Es produeix quan la intensitat del corrent és superior a la prevista, amb valors no gaire elevats però que poden actuar durant un cert temps.
Suspensió

Dispersió que sol ser una mescla entre un líquid i un sòlid, en què les partícules del sòlid es troben formant grans grups, difícils de dissoldre, i que quan es deixen reposar, apareixen dipositats en el fons o formant capes.
 
  T
Tècnica

Conjunt de procediments que utilitzen els humans per fabricar eines, construir objectes i, en general, obtenir qualsevol producte.
Tecnologia

És el conjunt de coneixements tècnics, científicament organitzats, que tenen per objectiu satisfer necessitats humanes.
Tecnologia de control

Conjunt de procediments i dispositius que permeten automatitzar les màquines i els processos.
Tenacitat

És la propietat que tenen alguns materials de suportar xocs o cops sense trencar-se.
Termoplàstic

Plàstic que es pot escalfar per canviar-li la forma tantes vegades com es pugui sense que perdi les seves propietats. Per exemple, són termoplàstics el polietilè, el poliestirè, el polièster, el niló, etc.
TIC

Sigles de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, és a dir, tecnologies basades en la microelectrònica, la robòtica, la informàtica i les xarxes de comunicacions.
Tisores

Eina que serveix per tallar materials prims com ara paper, cartró, plàstic, etc.
Torn

Màquina eina que permet conformar peces cilíndriques, còniques, esfèriques i rosques.
Tornapunta

Puntal que uneix dues peces que formen un angle recte i que treballa principalment a compressió.
Tornavís

Eina que serveix per muntar i desmuntar i que es caracteritza pel tipus de punta que té i per les dimensions de diàmetre i la llargària de la tija.
Transistor

Component electrònic format per material semiconductor que consta de tres parts ben diferenciades, anomenades emissor, base i col.lector.
Transmissió

Sistema encarregar de fer arribar la força i el moviment des del motor fins a les rodes.
Treball

El treball es calcula mitjançant el producte entre la força aplicada i el desplaçament. La unitat de treball en el SI és el joule (J).
Trepant

Màquina eina destinada principalment a la realització de forats.
 
  U
Unió articulada o mòbil

Unió que permet el moviment de les peces unides entre si.
Unió engalzada

Unió entre fustes que consisteix a fer un rebaix a les peces de fusta perquè encaixin i poder-les acoblar i que sol reforçar-se amb cola blanca perquè la unió sigui més duradora i resistent.
 
  V
Vinclament

Deformació que sofreixen els cossos sotmesos a compressió quan són prims i llargs.
Voltímetre

Aparell per mesurar la diferència de potencial o voltatge.
 
  X
Xarxa de sanejament

Instal.lació de desguassos encarregada de recollir i canalitzar aigües fecals, residuals i pluvials cap a les clavegueres.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada